• alt-icon
  • alt-icon

Länkar


Nedan finns länkar dels till platser där insolvensrättslig lagstiftning kan hämtas, dels till aktörer som tillhandahåller olika tjänster inom obeståndsområdet liksom vissa andra användbara länkar.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ kan all relevant och kontinuerligt uppdaterad lagtext hämtas. Det är lättare att återfinna aktuell lag eller förordning om man anger även SFS-nr såsom t ex:

Konkurslagen (1987:672),
Konkursförordningen (1987:916),
Lag om företagsrekonstruktion (1996:764),
Förordning om företagsrekonstruktion (1996:783),
Förmånsrättslag (1970:979),
Lag om företagshypotek (2008:990),
Lag om lönegaranti (1996:783).  (I engelsk översättning se http://www.government.se/government-policy/labour-law-and-work-environment/1992497-wage-guarantee-act-lonegarantilagen/ )

Rättsnätets™ hemsida innehåller en praktisk lagbok med sökbara hänvisningar till rättsfall mm, t ex:

Konkurslag http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870672.HTM
Lagen om företagsrekonstruktion: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19960764.HTM
Förordningen om företagsrekonstruktion: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19960783.HTM

Nedan finner du aktuella kontaktuppgifter:


Advokatsamfundet
Sveriges advokatsamfund,
Laboratoriegatan 4, Box 27321
102 54 Stockholm
Telefon: 08 - 459 03 00
Telefax: 08 - 660 07 79
Hemsida: www.advokatsamfundet.se


Tillsynsmyndigheten i konkurs (TSM) handböcker för bl a ”Konkurstillsyn” och ”Handräckning på begäran av konkursförvaltare,” www.kronofogden.se/Handbocker.html

Statistik kring konkurser och konkursutvecklingen finns mest lättillgängligt på www.uc.se/statistik/konkursstatistik.html

Officiell statistik, men mer svåråtkomlig, finns hos myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Tillväxtanalys; http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser.html

Konkurs innebär i korthet att en konkursgäldenärs samtliga (utmätningsbara) tillgångar tas om hand av en konkursförvaltare för att under ordnade former fördelas mellan konkursgäldenärens borgenärer. Såväl juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag e.t.c.) som fysiska personer kan försättas i konkurs och ansökan kan göras av konkursgäldenären eller av någon av dennes borgenärer. 

För att någon ska försättas i konkurs krävs att denne är på obestånd, vilket innebär att vederbörande inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. 

En konkursansökan prövas av den tingsrätt där konkursgäldenären har sitt säte eller hemvist. Efter konkursbeslutet får konkursgäldenären inte råda över den egendom som hör till konkursboet. Konkursgäldenären får inte heller åta sig sådana förbindelser (skulder) som kan göras gällande i konkursen. 

Samtidigt med konkursbeslutet utses en konkursförvaltare. Denne har till uppgift att utreda ärendet, förvalta konkursboet och tillvarata borgenärernas gemensamma rätt, vilket innebär bl.a. att förvaltaren ska sälja konkursgäldenärens tillgångar, driva in eventuella utestående fordringar samt i vissa fall även fortsätta driva konkursgäldenärens verksamhet under viss tid; allt för att borgenärerna ska få så god utdelning på sina fordringar som möjligt. Konkursförvaltaren ska även utreda och anmäla eventuell misstanke om bokföringsbrott eller annat s.k. borgenärsbrott. Om konkursgäldenären har gjort en betalning eller annan rättshandling som lett till att någon borgenär otillbörligt gynnats framför övriga, att egendom undandragits eller liknande, ska konkursförvaltaren – om vissa förutsättningar är uppfyllda – begära återvinning, vilket innebär att den aktuella betalningen eller transaktionen kan gå tillbaka.

En konkurs kan avslutas på två sätt. Det ena sättet är att det finns så mycket tillgångar i konkursboet att det kan bli utdelning i konkursen. I sådant fall ska konkursförvaltaren upprätta ett förslag på hur utdelningen ska fördelas mellan borgenärerna, vilket förslag ska fastställas av tingsrätten. Det andra sättet är att tillgångarna inte räcker till utdelning. I sådant fall ska konkursförvaltaren anmäla det till tingsrätten, som därefter beslutar om avskrivning av konkursen.

 

 

Företagsrekonstruktion

En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion). Syftet med företagsrekonstruktion är att skapa en möjlighet för gäldenären att rekonstruera sin verksamhet om denna på sikt bedöms ha överlevnadsförmåga. Vid en företagsrekonstruktion behåller gäldenären rådigheten över sin egendom även om dennes handlingsutrymme beskärs. Gäldenären ska följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas. Vidare får gäldenären t.ex. inte åta sig nya förpliktelser, betala skulder eller överlåta, upplåta eller pantsätta egendom utan rekonstruktörens samtycke. Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår får gäldenären ett visst skydd mot sina borgenärer. 

Ansökan om företagsrekonstruktion görs vid allmän domstol antingen av gäldenären eller av en borgenär.

En förutsättning för att beslut om företagsrekonstruktion ska meddelas är att det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. Ett beslut om företagsrekonstruktion får inte meddelas om det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Vidare får en ansökan av en borgenär endast bifallas om gäldenären har medgett ansökan. 

Om domstolen beviljar rekonstruktionen utses en rekonstruktör. För att en företagsrekonstruktion ska lyckas krävs ofta att gäldenären och dennes borgenärer enas om en ekonomisk uppgörelse med syfte att undanröja obeståndssituationen. Uppgörelsen innebär normalt att borgenärerna sätter ned sina fordringar till en viss andel av de ursprungliga fordringsbeloppen, ett så kallat ackord. Fordringarna faller då bort till den del de överstiger ackordslikviden. En ackordslösning kan ske i form av ett underhandsackord (även kallat fri-villigt ackord) och innebär då en frivillig uppgörelse mellan en gäldenär och en eller flera borgenärer. Underhandsackordet kräver samtycke av alla borgenärer som deltar. Inom ramen för en företagsrekonstruktion kan domstolen även besluta om ett offentligt ackord. Det kan ske även om en del av borgenärerna motsätter sig det och innebär normalt att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

 

Välkommen till Rekon!

Med denna webbplats vill vi berätta om vår förening samt ge en allmän beskrivning av konkurser och företagsrekonstruktioner. Under de olika menyvalen hittar du bland annat uppgifter om styrelseledamöter, information om konkursförvaltning och förvaltare samt hur företagsrekonstruktioner går till i praktiken.

Under ”Publikationer” finns Rekons svar på remisser i lagstiftningsärenden och från domstolar, Rekons ställningstaganden i förvaltningsetiska frågor mm. Vidare finns här en unik sammanställning över de tillstånd som krävs för att få driva verksamhet inom praktiskt taget alla branscher i Sverige, upprättad av advokaten Lars Wenne och jur kand Petter Olsson.

I "Matrikeln" hittar du namn och adressuppgifter till såväl konkursförvaltare som rekonstruktörer.

Genom inloggning ovan kan föreningens medlemmar ta del av intern medlemsinformation, såsom utbildningar och seminarier, styrelsens protokoll mm samt en sida för att företa ändringar i kontaktinfo i matrikeln.

Vi hoppas och tror att vår webbplats ska vara en bra och funktionell tillgång för dig och din organisation.

Lycka till!

Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige är en ideell förening. Den bildades 1986 och samlar konkursförvaltare och rekonstruktörer över hela landet. Rekon har som ändamål bl.a. att verka för att god sed för förvaltare och rekonstruktörer upprätthålls, att lagstiftningen inom obeståndsrätten är ändamålsenlig och att tillämpningen av obeståndsrätten är enhetlig över riket. Vidare är Rekon remissorgan i förvaltningsfrågor och rättsfrågor inom obeståndsrätten samt erbjuder föreningen medlemmarna utbildning inom obeståndsrätten. 

Alla Rekons medlemmar är advokater, d.v.s. de är även medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Detta innebär bl.a. att Rekons medlemmar omfattas av Advokatsamfundets regler om god advokatsed samt av Advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring.

Lokala kollegier

Föreningen har för närvarande 11 lokala kollegier som medlemmar. Dessa är:

Dalarnas-, Gävelborgs- och Uppsala län
Göteborg
Hallands län
Skåne, Blekinge
Småland
Stockholm
Västgöta-Dal
Södermanland och Östergötland
Mellannorrland
Mellansvenska
Övre Norrlands

De lokala kollegierna har totalt cirka 400 medlemmar. Genom att de lokala kollegiernas medlemmar är advokater har föreningen ett nära samarbete med Sveriges advokatsamfund.

Styrelse

Föreningens styrelse utgöres av:
Hans Andersson, ordförande tillika Övre Norrlands 
Lars-Henrik Andersson, vice ordförande 
Emma Svensson, Mellannorrland 
Jörgen Wistrand, Göteborg
Anders Lundberg, Hallands län
Henrik Schef, Dalarnas-, Gävelborgs- och Uppsala län
Bo Ransnäs, Skåne Blekinge
Erik Gabrielsson, Småland 
Robert Asplund, Mellansvenska
Mathias Winge, Stockholm
Magnus Nedstrand, Södermanland och Östergötland
Peter Bengtsson, Västgöta-Dal

Kontaktinfo till styrelseledamöterna återfinns under menyn ”Matrikel”

Föreningen

Föreningen har genom åren avgett ett stort antal remissyttranden inom obeståndsrätten samt verkat för lagändring i ett flertal frågor. Föreningens inställning framgår bla av dokumentation under rubriken ”Publikationer”. Genom tillsatta kommittéer bevakas ett flertal olika rättsområden kontinuerligt.

Annonsbokning: Anders Lundberg – anders.lundberg(at)adv-lundberg.se

Adressen till Rekon är:

c/o Advokatbyrån Kaiding, Box 114, 941 23 Piteå

Om du har synpunkter på hemsidans innehåll skriv e-mail till:

Peter Bengtsson – peter.bengtsson(at)erobe.se

Personuppgifter

  pdf Länk till information om behandling av personuppgifter (85 KB)

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout